Pycon India Logo

I’m going to PyCon India 2009. Are you?